unser Trainer


Dojo-cho
Kontakt
---Kontakt----

STEFAN LESSER

Dojo-cho (Leiter) des Shunpukan Dojo Simmerberg

初伝  Shoden Itto-den Shinki Toho Kenjutsu

3. Dan Aikido (Aikikai/ Tokyo), Fuku-Shidoin

1. Dan Daitō-ryū Aiki-jūjutsu (Bokuyokan/ Muroran)

発士 Hosshi Shinkiryu Aiki Budodie Lehrer des Trainers


Hoshu - Leiter des Stils

Soke
Daishiro Nakajima 法主 Hôshu

Shihandai - Stellvertreter des Hoshu

Shihandai
Helmut Theobald 本免許 Hon MenkyoEine kurze Übersicht

Unser Unterrichtsangebot

Hier findest Du uns