unser Trainer

Kontakt
---Kontakt----

STEFAN LESSER

Dojo-cho des Shunpukan Dojo Simmerberg

Shoden (初伝) Itto-den Shinki Toho Kenjutsu

3. Dan Aikido (Aikikai/ Tokyo), Fuku-Shidoin

1. Dan Daitō-ryū Aiki-jūjutsu (Bokuyokan/ Muroran)

Hosshi (発士) Shinkiryu Aiki Budounsere Linie

Hoshu - Leiter des Stils

Soke
Daishiro Nakajima 法主 Hôshu

Shihandai - Stellvertreter des Hoshu

Shihandai
Helmut Theobald 本免許 Hon MenkyoEine kurze Übersicht

Unser Unterrichtsangebot

Hier findest Du uns